Gedragscode en calamiteiten

/Gedragscode en calamiteiten
Gedragscode en calamiteiten2023-07-09T23:40:36+01:00

Als scoutingvereniging houden we ons aan de gedragscode van Scouting Nederland. De 10 punten uit deze gedragscode worden door al onze vrijwilligers nageleefd.

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
  • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
  • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
  • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
  • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de Gedragscode van Scouting Nederland.

Privacy, huishoudelijk reglement en statuten

Wij houden ons aan het algemeen opgezette privacy beleid, huishoudelijke reglement en de statuten van Scouting Nederland.

Vrijwilliger worden?

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om de vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.
Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij positief besluit het lidmaatschap van onze vereniging definitief.

Calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kun je altijd terecht bij onze leidinggevenden. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam (033 – 496 09 11). Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.